ઇસ્ટર સસલું ફેબ્રિક બનાવવામાં - પેટર્ન અને માસ્ટર વર્ગ

ઇસ્ટર સસલા - એક પાત્ર જે ઘણી વાર ઇસ્ટર કાર્ડ, ચિત્રો અને સેવા આપતા વસ્તુઓ પર જોવા મળે છે. સૌરવિયોર ઇસ્ટર સસલાના પ્રકાશ રંગમાં એક ફેબ્રિકથી હાથ દ્વારા સીવેલું શકાય છે.

તમારા હાથથી ફેબ્રિકમાંથી સસલાને કેવી રીતે સીવી શકાય? એક મુખ્ય વર્ગ

અમને જરૂરી સસલા બનાવવા માટે:

કાર્યની કાર્યવાહી

 1. માતાનો ઇસ્ટર બન્ની માટે એક પેટર્ન બનાવવા દો આ કરવા માટે, ટ્રંકની કાગળની વિગતો અને ટ્રંક માટેનો આધાર, તેમજ કાન અને પૂંછડી પર દોરો. કાગળની બહાર આ ચાર ટુકડા કાપો. કાગળના ભાગોની મદદથી, અમે ફેબ્રીકમાંથી સસલાની વિગતો કાપી નાખીશું. એક ફેબ્રિકની વિગતોને બહાર કાઢવા માટે સાંધા માટે ભથ્થાં ઉમેરવું જરૂરી છે - દરેક પક્ષના આશરે 0,5 સીએમ
 2. ગુલાબી કાપડમાંથી સસલાના શરીરના બે ભાગો કાપો.
 3. હજુ પણ ગુલાબી ફેબ્રિકથી અમે ટ્રંક માટે એક આધાર અને પૂંછડી અને કાનની બે વિગતો કાપીશું. વાદળી વસ્ત્રોમાં, અમારી પાસે ફક્ત કાનની બે વિગતો હશે.
 4. સસલાના ટ્રંકની વિગતો બાજુઓ પર બંધ કરવામાં આવશે અને સીવણ મશીન પર અથવા જાતે જ સીવણ કરવામાં આવશે. સસલાના મૂર્તિના નીચલા બાજુઓને એકસાથે ટાંકતા નથી.
 5. એક સસલું માટે કાન કાપો - અમે એક ગુલાબી અને એક વાદળી વિગતવાર ઊંધી બહારના દરેક કાન ઉમેરો કરશે. સીઇંગ, અમે પ્લાસ્ટર્ડ વિભાગોના આધાર પર છોડી દો.
 6. અમે બે ભાગોમાંથી પૂંછડીને સીવી દીધી છે, જે એક બાજુ બંધ નથી.
 7. સસલાના કાન, ટ્રંક અને પૂંછડીને ચાલુ કરો.
 8. ટ્રંક અને પૂંછડી સાથે સિન્ટેપૉન ભરો.
 9. અમે સસલાના શરીરના નીચલા ભાગમાં આધારને સીવ્યું. તે હાથથી ગુલાબી થ્રેડથી સીવેલું હોવું જોઈએ.
 10. કાનના આધાર પર છિદ્ર સીવવા અને નીચલા ભાગમાં કાનને સજ્જડ, જેથી તેઓ વધુ જગ્યા ધરાવતી બની શકે.
 11. પૂંછડી પર, પણ, એક છિદ્ર સીવવા.
 12. અમે સસલાના શરીરને પૂંછડી અને કાન સીવવા.
 13. ગુલાબી થ્રેડ સસલું નાક, અને કાળા સીલ - prish'em આંખો-માળા.
 14. અમે પીળા રિબનથી સસલાના ધનુષને બાંધીશું.
 15. ઇસ્ટર માટે કાપડના બનેલા સસલા તૈયાર છે. આવા આંકડો યોગ્ય હશે અને ઉત્સવની કોષ્ટકમાં અને મેન્ટેલપીસ પર અને વિન્ડોઝ પર